١ کارت شبکه هوشمند مورد نظرتان را انتخاب کنید :

کارت شبکه هوشمند IN

2 تعداد مورد نظرتان را انتخاب کنید :

مخصوص کاربران تهران و کرج

3 ایمیل و شماره موبایل خود را وارد کنید :

ایمیل
موبایل
مرا بخاطر بسپار

4 بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب کنید :

بانک صادر کننده ی کارت :
مخصوص کاربران تهران و کرج

عملیات پرداخت با همکاری بانک

انجام می شود

کارت انتخاب شده و صورتحساب شما به شرح زیر است :

نوع محصول
مبلغ
تعداد 1
جمع